Przed dokonaniem płatności na tej stronie www zapoznaj się z niniejszym Regulaminem:

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

Administrator – administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Lublinie, Hugo Kołłątaja 3/15, 20-006 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 466446, REGON: 061571146, NIP: 946-264-44-46
Fundacja –  Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Lublinie, Hugo Kołłątaja 3/15, 20-006 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 466446, REGON: 061571146, NIP: 946-264-44-46
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie https://fresw.pl, określający zasady nabycia Usług oferowanych przez Fundacje na stronie https://fresw.pl oraz zamówień telefonicznych i mailowych
Strona Fundacji, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://fresw.pl,
Użytkownik, Klient – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.
Koszyk – element funkcjonalny Strony, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej  https://fresw.pl
Usługa – konsultacje lub usługa szkoleniowa dostępne w ofercie Fundacji.

Warunki korzystania z usług Fundacji

Procedura złożenia zamówienia:

1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Klient składa zamówienie poprzez:

 1. stronę internetową https://fresw.pl;
 2. wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@fresw.pl, podając w ww. wiadomości następujące informacje:
  • zamawianą usługę,
  • ilość zamawianego Towaru,
  • imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail,
  • NIP-u – jeśli zamówienie złożone na firmę;
 3. telefonicznie – wykonując połączenie telefoniczne na numer 536 536 528 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 i podając w rozmowie telefonicznej następujące informacje:
  • zamawianą usługę,
  • ilość zamawianego Towaru,
  • imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail,
  • NIP-u – jeśli zamówienie złożone na firmę;

3. Ceny Usług oferowanych na Stronie umieszczone są przy danej Usłudzę.  Wszystkie podawane na Stronie ceny są wyrażone w polskich złotych. Fundacja jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.0.931 t.j)

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Usługi podana na Stronie Fundacji w chwili składania zamówienia przez Klient.

Płatności

 1. Klient obowiązany jest do zapłaty za zamówione usługi w formie przedpłaty lub przelewem w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia zamówienia albo w innym terminie odrębnie uzgodnionym przez Fundacje i Klienta.
 2. Nieuiszczenie przez Klienta przedpłaty w wymaganym terminie spowoduje, że Fundacja nie przystąpi do realizacji Usługi.
 3. Klient może dokonać zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi na rzecz Fundacji dokonując zamówienia przez sklep internetowy na Stronie Fundacji lub przelewu na konto fundacji nr 56 1140 2004 0000 3902 8044 4247

Obsługa płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Formy płatności

 1. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

Czas realizacji

 1. Usługi są realizowane w terminie wskazanym przez Klienta podczas składania zamówienia za pomocą Strony lub w terminie uzgodnionym przez Fundacje i Klienta w przypadku zamówień składanych mailowo lub telefonicznie. W przypadku braku uzgodnienia innych warunków płatności, realizacja Usługi nie może nastąpić przed wniesieniem przedpłaty przez Klienta.

Odpowiedzialność Fundacji

 1. Odpowiedzialność Fundacji z tytułu nieprawidłowego lub wadliwego wykonania usługi ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta i nie może przekroczyć wynagrodzenia Fundacji z tytułu wykonania danej usługi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji usługi w terminie wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia na Stronie lub w terminie uzgodnionym podczas składania zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym. Fundacja zaproponuje alternatywne terminy realizacji Usługi. Jeżeli żaden z zaproponowanych przez Fundacje terminów nie będzie odpowiadał Klientowi, ma on prawo odstąpić od umowy.

Odstąpienie od umowy 

 1. Klient, będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia złożenia i opłacenia zamówienia, pod warunkiem, że Fundacja nie przystąpiła do realizacji usługi. Odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez złożenie oświadczenia elektronicznie na adres biuro@fresw.pl. W razie pytań prosimy o kontakt tel: 536 536 528 w godzinach 9:00 – 17:00.

Ochrona własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie realizacji usługi lub przesłane klientowi po jej realizacji stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Klienta może nagrywać szkolenia i konsultacje które odbywają się w formie on-line.
 3. Materiały i zasoby, w tym nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Usługobiorcę na użytek własny.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować szkoleń (ich treści) osobom trzecim, ani też sprzedawać prawa dostępu do szkoleń.
 5. W przypadku niezastosowania się do zapisów niniejszego rozdziału Fundacja ma prawo przerwać świadczenie usługi, bez zwrotu kosztów.

Zwrot opłaty za usługę

 1. Pełny zwrot pieniędzy jest możliwy w następujących przypadkach:
  • Odstąpienie od umowy przez Klienta na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
  • Brak możliwości wykonania usługi – zwrot środków wykonujemy w ciągu 72 godzin.
 1. Zwrot częściowy jest możliwy wyłącznie w sytuacji jeżeli Fundacja rozpoczęła świadczenie usługi ale nie doszło do jej pewnej realizacji.  Częściowy zwrot może nastąpić tylko za zgodą obu Stron. Suma zwrotu ustalana jest na podstawie faktycznie wykonanej pracy i poniesionych nakładów..
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Fundacja dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Kontakt i Reklamacje

 1. Fundacja dokłada należytej staranności dla zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Fundacji na adres: biuro@fresw.pl
 2. Użytkownik korzystający z usług ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: biuro@fresw.pl.
 3. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Fundacje na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 4. Fundacja może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Fundacja udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

Polityka prywatności

 1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Klient i Fundacja zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji, jakie zostały im przekazane w trakcie świadczenia usługi.
 2. Złożenie zamówienia w Fundacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Fundację jest korzystanie z telefonu i/lub z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 4. Strony będą dążyć do tego, żeby wszelkie spory wynikłe ze współpracy między Użytkownikiem a Fundacją rozstrzygane były polubownie w drodze negocjacji.
 5. Aktualny tekst Regulaminu publikowany jest na stronie internetowej https://fresw.pl.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.