Fundacja

NASZA MISJA.

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej koncentruje się w swojej misji na propagowaniu, budowaniu i wzmacnianiu w polskim społeczeństwie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, wspieraniu działań na rzecz rozwoju instytucji publicznych, zwiększaniu sprawności administracyjnej sektora publicznego zarówno rządowego jak i samorządowego, propagowaniu postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa, inicjowaniu i promowaniu aktywności społecznej, a także wspomaganiu rozwoju i współpracy wspólnot, społeczności lokalnych, regionalnych i transgranicznych.

W szczególności celami Fundacji są:

  • wspomaganie rozwoju i współpracy wspólnot i społeczności lokalnych, regionalnych i transgranicznych
  • tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności regionów, w szczególności Lubelszczyzny
  • propagowanie, budowanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych w polskim społeczeństwie
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
  • przyczynianie się do rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  • promowanie ekonomii społecznej, społecznej odpowiedzialności w biznesie oraz ochrony środowiska zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju
  • wspieranie działań na rzecz rozwoju instytucji publicznych oraz zwiększenia sprawności administracyjnej sektora publicznego, zarówno rządowego jak i samorządowego
  • propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa oraz inicjowanie i promowanie aktywności społecznej
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Krzysztof Łątka

PREZES Zarządu